🔍
en English
X

Regulamin dla Milionów Producentów | Warunki korzystania

Poniżej znajdują się najnowsze warunki Million Makers („Warunki korzystania”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Dostęp i korzystanie z produktów Million Makers („Produkty”), usług Million Makers („Usługi”) oraz witryny Million Makers https://MillionMakers.com/ („Witryna”) lub wszelkich subdomen, w tym dowolna jej treść jest uzależniona od wyrażenia przez Ciebie zgody na niniejsze Warunki. Musisz przeczytać, zaakceptować i zaakceptować wszystkie warunki zawarte w niniejszych Warunkach. Tworząc konto lub korzystając z lub odwiedzając naszą Witrynę internetową lub produkty lub usługi, jesteś związany niniejszymi Warunkami i wskazujesz, że nadal akceptujesz te Warunki.

Twoje konto Million Makers

  Jeśli założysz konto w Serwisie, odpowiadasz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, a także ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach konta oraz wszelkie inne działania podejmowane w związku z kontem. Wyrażasz zgodę na dostarczanie i utrzymywanie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji, w tym danych kontaktowych do powiadomień i innych wiadomości od nas oraz informacji o płatnościach. Nie możesz używać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji w związku ze swoim kontem ani handlować na imieniu lub reputacji innych osób, a Million Makers może zmienić lub usunąć wszelkie informacje, które uznają za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, lub w inny sposób mogą narazić Million Makers na roszczenia osoby trzecie. Zgadzasz się, że możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania dokładności informacji, które nam przekazałeś.

 

  Jesteś odpowiedzialny za podjęcie uzasadnionych kroków w celu zachowania poufności swojej nazwy użytkownika i hasła. Musisz natychmiast powiadomić Million Makers o każdym nieautoryzowanym użyciu Twoich danych, Twojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Million Makers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania z Twojej strony, w tym za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań.

Obowiązki Użytkowników MillionMakers, Produktów i/lub Usług

  Twój dostęp do „MillionMakers.com” i całe korzystanie z Witryny, Produktów i/lub Usług musi być zgodne z prawem i musi być zgodne ze wszystkimi Warunkami oraz wszelkimi innymi umowami pomiędzy Tobą a Million Makers i/lub MM Solutions INC i/lub Million Makers LLC i/lub MM LLC i/lub Million Makers Solutions INC i/lub MM LTD. i/lub Million Makers LTD.
  Uzyskując dostęp lub korzystając z Witryny „MillionMakers.com”, Produktów i/lub Usług, musisz zawsze zachowywać się w sposób cywilny i pełen szacunku. W szczególności zabraniamy korzystania z Witryny, Produktów i / lub Usług, a użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny w żadnym z poniższych:
 • Angażowanie się w zachowanie, które stanowiłoby przestępstwo karne, prowadziłoby do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszało jakiekolwiek prawo lub regulacje miejskie, stanowe, krajowe lub międzynarodowe, które nie byłyby zgodne z przyjętym protokołem internetowym.
 • Komunikowanie, przesyłanie lub publikowanie materiałów, które są chronione prawem autorskim lub w inny sposób należą do osoby trzeciej, chyba że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz pozwolenie właściciela na ich publikowanie.
 • Komunikowanie, przesyłanie lub publikowanie materiałów ujawniających tajemnice handlowe, chyba że jesteś ich właścicielem lub masz pozwolenie właściciela.
 • Komunikowanie, przesyłanie lub publikowanie materiałów, które naruszają jakąkolwiek inną własność intelektualną, prywatność lub prawo do reklamy innej osoby.
 • Próby ingerencji w jakikolwiek sposób w Witrynę lub nasze sieci lub zabezpieczenia sieci, lub próby korzystania z naszej Witryny w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek innego systemu komputerowego.
 • Uzyskiwanie dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Ciebie lub logowanie się na serwer lub konto, do którego nie masz uprawnień dostępu.
 • Próba sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszenia zabezpieczeń lub środków uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji (lub udana próba)
 • Próby zakłócania lub ingerowania w działanie Witryny, Produktów i/lub Usług lub świadczenie przez nas Usług na rzecz innych użytkowników Witryny, naszego dostawcy usług hostingowych lub naszej sieci, w tym między innymi poprzez przesłanie wirusa do Witryny, przeciążenia, „zalania”, „bombardowania poczty” lub „awarii” Witryny.

Ponadto, jeśli prowadzisz konto, współtworzysz konto, publikujesz materiały w Witrynie, umieszczasz linki w Witrynie lub w inny sposób udostępniasz materiały za pośrednictwem Witryny (wszelkie takie materiały, „Treści”), ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść oraz wszelkie szkody i szkody wynikające z tych Treści. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana Treść stanowi tekst, grafikę, plik audio czy oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treść, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • pobieranie, kopiowanie i korzystanie z Treści nie narusza praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw do tajemnicy handlowej osób trzecich.
 • jeśli Twój pracodawca ma prawa do własności intelektualnej, którą tworzysz, albo (i) otrzymałeś pisemną zgodę od swojego pracodawcy na publikację lub udostępnienie Treści, w tym między innymi oprogramowania, lub (ii) uzyskałeś od pracodawcy pisemne zrzeczenie się co do wszystkich praw do Treści lub do Treści.
 • w pełni przestrzegałeś wszelkich licencji stron trzecich dotyczących Treści i zrobiłeś wszystko, co konieczne, aby pomyślnie przekazać użytkownikom końcowym wszelkie wymagane warunki.
 • Treść nie zawiera ani nie instaluje żadnych wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub destrukcyjnych treści.
 • Treść nie jest spamem i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych, których celem jest kierowanie ruchu do witryn osób trzecich lub poprawianie rankingów witryn osób trzecich w wyszukiwarkach ani dalsze nieetyczne lub niezgodne z prawem działania (takie jak phishing) lub wprowadzanie odbiorców w błąd, ponieważ do źródła materiału (np. podszywanie się).
 • Treść nie jest nieprzyzwoita, zniesławiająca, nienawistna ani naganna rasowo lub etnicznie i nie narusza praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.

Jeśli usuniesz Treść, Million Makers dołoży uzasadnionych starań, aby usunąć ją z Witryny i naszych serwerów, ale przyjmujesz do wiadomości, że buforowanie lub odniesienia do Treści nie mogą być natychmiast niedostępne.

Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i inną szkodliwą lub destrukcyjną zawartością. Million Makers podejmie rozsądne środki ostrożności, aby zapobiec przekazywaniu szkodliwych treści ze swoich systemów technologicznych do systemów technologicznych użytkownika.

Million Makers zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody wynikające z dostępu lub korzystania z Witryny, Produktów i/lub Usług lub dostępu lub korzystania z witryn innych niż Million Makers.

Million Makers ma prawo (choć nie obowiązek) do (i) odrzucenia lub usunięcia dowolnej Treści, która w uzasadnionej opinii zespołu Million Makers narusza jakąkolwiek politykę Million Makers lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwa lub niedopuszczalna, lub (ii) usuwa lub odrzuca dostęp i korzystanie z Witryny, Produktów i/lub Usług dowolnej osobie z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania Million Makers.

Opłaty i płatności

Kupując Produkty i/lub Usługi, zgadzasz się zapłacić Million Makers i/lub MM Solutions INC i/lub Million Makers LLC i/lub MM LLC i/lub Million Makers Solutions INC i/lub MM LTD. i/lub Million Makers LTD. początkowy koszt/opłaty oraz roczne opłaty abonamentowe wskazane dla takiego Produktu lub Usługi. Płatności będą należne od pierwszego dnia rejestracji Produktu i/lub Usług i będą obejmować okres miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny, jak wskazano podczas rejestracji, oraz opłaty za odnowienie w dniu .

Konfiguracje i ceny Witryny, Produktów i/lub Usług mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, a Million Makers ma prawo w dowolnym momencie modyfikować konfiguracje, opłaty, ceny i oferty, pod warunkiem, że żadne zmiany cen nie będą miały zastosowania do w okresie subskrypcji i wejdzie w życie dopiero po uzgodnieniu przez Million Makers przedłużenia, aktualizacji lub odnowienia okresu subskrypcji. Zgadzasz się na takie zmiany, jeśli nie sprzeciwisz się na piśmie Million Makers w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Million Makers lub faktury zawierającej lub zapowiadającej zmiany opłat i/lub cen. Wszystkie ceny nie zawierają podatków, ceł, opłat lub innych podobnych opłat nałożonych na Million Makers lub na Ciebie przez jakikolwiek organ podatkowy (inne niż podatki nałożone na dochód Million Makers) w związku z Twoim zamówieniem, a Ty będziesz je płacić. dostarczyłeś Million Makers odpowiednie świadectwo odsprzedaży lub zwolnienia dla miejsca dostawy, czyli miejsca, w którym Produkty i/lub Usługi są używane lub świadczone. W przypadku zmian w prawie takich, że pobierany jest podatek, który jest lub stanie się niemożliwy do odzyskania, co w konsekwencji spowoduje wzrost kosztów dostawy Produktów i/lub Usług dla Milionów Producentów, przy czym i w takim zakresie Milion Producentów ma prawo do podwyższenia swoich cen odpowiednio i z mocą wsteczną.

Korzystanie z treści, oprogramowania, aplikacji, usług i materiałów stron trzecich

Million Makers nie sprawdziło i nie może przejrzeć całego materiału, w tym oprogramowania komputerowego, zamieszczonego na Stronie, a zatem nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość, wykorzystanie lub efekty tego materiału. Prowadząc Witrynę, Million Makers nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera zamieszczony tam materiał lub że uważa, że ​​taki materiał jest dokładny, użyteczny lub nieszkodliwy. Witryna może zawierać treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, a także treści zawierające nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i inne błędy. Witryna może również zawierać materiały, które naruszają prawa do prywatności lub reklamy lub naruszają własność intelektualną i inne prawa własności osób trzecich lub których pobieranie, kopiowanie lub wykorzystywanie podlega dodatkowym warunkom, określonym lub nieustalonym. Million Makers zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub szkody wynikające z używania lub pobierania wpisów innych stron na stronie internetowej. .

Treści publikowane na innych stronach internetowych

Nie sprawdziliśmy i nie możemy przejrzeć wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnianych za pośrednictwem witryn internetowych i stron internetowych, do których odsyła MillionMakers.com i który odsyła do MillionMakers.com. Million Makers nie ma żadnej kontroli nad tymi witrynami i stronami internetowymi nienależącymi do Million Makers i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub ich wykorzystanie. Umieszczając łącze do witryny lub strony internetowej innej niż Million Makers, Million Makers nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera taką witrynę lub stronę internetową.

Naruszenie praw autorskich

Ponieważ Million Makers wymaga od innych poszanowania jego praw własności intelektualnej, szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w Witrynie lub z nią połączony narusza Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia Million Makers pod adresem info@millionmakers.com. Million Makers, w miarę swoich możliwości, odpowie na wszystkie takie powiadomienia, w tym w razie potrzeby lub w stosownych przypadkach, usuwając materiały naruszające prawo lub wyłączając wszystkie linki do materiałów naruszających prawo. Aby zwrócić naszą uwagę na materiały naruszające prawo, wyślij do nas wiadomość e-mail. Musisz przekazać naszemu agentowi DMCA następujące informacje:

(a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela dzieła chronionego prawem autorskim;

(b) identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim oraz lokalizacja w Witrynie dzieła przypuszczalnie naruszającego;

(c) pisemne oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela, jego agenta lub prawo;

(d) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail; i

(e) oświadczenie, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Dane kontaktowe naszego agenta DMCA w celu powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich w USA to: MM Solutions Inc., e-mail: info@millionmakers.com.

W przypadku użytkownika, który może naruszać lub wielokrotnie naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Million Makers lub innych osób, Million Makers może, według własnego uznania, zakończyć lub odmówić dostępu i korzystania z Witryny, Produktów i/lub Usługi. W przypadku takiego wypowiedzenia Million Makers nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot wcześniej wypłaconych Million Makers jakiejkolwiek osobie w związku z takim wypowiedzeniem.

Znaki towarowe

Million Makers, logo Million Makers oraz wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku ze Stroną, Produktami i Usługami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Million Makers lub licencjodawców Million Makers. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i logo używane w związku z Witryną, Produktami i Usługami mogą być znakami towarowymi innych stron trzecich, w którym to przypadku taka licencja jest przeznaczona dla wyłącznej korzyści i użytkowania przez nas, chyba że zaznaczono inaczej, lub może być własność ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z Witryny nie daje Ci prawa ani licencji na powielanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek znaków towarowych Million Makers lub stron trzecich. Podobnie, nie udzielasz żadnych praw ani licencji na powielanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek swoich znaków towarowych, znaków usługowych, grafik i/lub logo, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę.

Zakończenie

Możesz wypowiedzieć umowę i zamknąć konto w Million Makers w dowolnym momencie, począwszy od ostatniego dnia okresu subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@MillionMakers.com. Million Makers może zakończyć swoją relację z Tobą lub może zakończyć lub zawiesić dostęp do Witryny, Produktów i/lub Usług w dowolnym momencie, w tym korzystanie z dowolnego oprogramowania,

 • jeśli naruszysz niniejsze Warunki i/lub jakąkolwiek inną umowę z Million Makers;
 • jeśli Million Makers ma uzasadnione podejrzenia, że ​​korzystasz z Witryny, Produktów i/lub Usług w celu naruszenia prawa lub praw osób trzecich;
 • jeśli Million Makers ma uzasadnione podejrzenia, że ​​próbujesz nieuczciwie wykorzystać lub nadużyć polityki Million Makers;
 • jeśli Million Makers ma uzasadnione podejrzenia, że ​​korzystasz z Witryny, Produktów i/lub Usług w sposób nieuczciwy lub że Produkty lub Usługi dostarczane Tobie są wykorzystywane przez stronę trzecią w nieuczciwy sposób;
 • jeśli nie zapłacisz jakichkolwiek kwot należnych Million Makers;
 • naruszasz jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje. Po zamknięciu konta Million Makers z powyższych powodów nie nastąpi zwrot opłat i nie będziesz mieć dostępu do Witryny, Produktów i/lub Usług, w tym wszystkich ich danych.

Million Makers może wypowiedzieć każdą umowę i dostęp do Twojego konta, jeśli Usługi lub jakakolwiek ich część nie są już legalnie dostępne w Twojej jurysdykcji lub nie są już opłacalne, według wyłącznego uznania Million Makers..

Jeśli uważasz, że Million Makers nie działa lub Usługi są wadliwe, musisz powiadomić Million Makers na piśmie i dać Million Makers trzydzieści (30) dni na usunięcie defektu. Jeśli Million Makers usunie defekt w tym okresie, Million Makers nie poniesie zwłoki i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty w związku z takim zwłoką. Jeśli Million Makers nie usunie wady w tym okresie, możesz wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Million Makers.

Zmiany treści, produktów i usług

Konfiguracje i specyfikacje Witryny, w tym między innymi wszystkie dostępne tam treści, Produkty i Usługi mogą być od czasu do czasu zmieniane i/lub aktualizowane, według wyłącznego uznania Million Makers. Jesteś związany wszelkimi takimi zmianami lub aktualizacjami, chyba że takie zmiany w istotny sposób zmniejszą funkcjonalność i wartość Witryny, Produktów i/lub Usług.

Ograniczenie gwarancji milionów producentów, ich dostawców i licencjodawców

Million Makers gwarantuje klientom Million Makers płatne produkty i/lub usługi, pod warunkiem, że tacy klienci zapłacili wszystkie należne opłaty i nie zalegają z jakimikolwiek zobowiązaniami wobec Million Makers, dostępność Produktów i/lub Usług („czas pracy”) dziewięćdziesiąt osiem procent (98%) miesięcznie. Jeśli z przyczyn związanych wyłącznie z Million Makers czas sprawności nie zostanie osiągnięty, Million Makers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek „odszkodowanie umowne”, Produkty i/lub Usługi nie są dostępne z naruszeniem czasu sprawności. Zgadzasz się, że trudno byłoby określić wysokość odszkodowania, które poniesiesz, jeśli czas sprawności nie zostanie dotrzymany. Zgadzasz się również, że powyższy harmonogram odszkodowań nie spowoduje żadnych kar umownych wynikających z jakiejkolwiek prawdopodobnej straty i wysokości rzeczywistej straty. Jeśli jednak Produkty i/lub Usługi nie są dostępne dla Ciebie z przyczyn związanych wyłącznie z Million Makers przez nieprzerwany okres pięciu (5) dni lub dłuższy, możesz wypowiedzieć swoją umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym i możesz zażądać zwrot wpłaconych przez Ciebie opłat związanych z niedostępnymi Produktami i/lub Usługami, proporcjonalnie do pozostałego niewykorzystanego okresu Twojej umowy.

Million Makers i jej licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Witryny, Produktów i Usług lub jakiejkolwiek powiązanej witryny lub jej treści, w tym treści, informacji i materiałów na niej zawartych lub dokładności, kompletności lub aktualności treści , informacje i materiały. Nie gwarantujemy również ani nie oświadczamy, że Twój dostęp do Witryny, Produktów i/lub Usług lub jakiejkolwiek powiązanej witryny będzie nieprzerwany lub wolny od błędów lub pominięć, że wady zostaną naprawione lub że Witryna, Produkty , i/lub Usługi lub dowolna witryna, do której prowadzą łącza, jest wolna od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych elementów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w związku z korzystaniem z Produktów lub Usług lub dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem Witryna lub pobieranie lub przesyłanie jakichkolwiek Treści z lub do Witryny. Jeśli jesteś niezadowolony z Witryny, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Witryny.

Żadne porady, wyniki ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Ciebie od Million Makers lub za pośrednictwem Witryny, nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie zawarta w niniejszym dokumencie. Million Makers niekoniecznie popiera, wspiera, sankcjonuje, zachęca lub zgadza się z jakąkolwiek treścią lub jakąkolwiek treścią użytkownika lub jakąkolwiek opinią, rekomendacją, treścią, łączem, danymi lub poradą wyrażoną lub dorozumianą, a Million Makers wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. połączenie z treściami użytkownika i wszelkimi innymi treściami, materiałami lub informacjami dostępnymi na lub za pośrednictwem Witryny, Produktów i/lub Usług, utworzonych lub dostarczonych przez użytkowników lub inne strony trzecie.

Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania. Sprawdź lokalne przepisy pod kątem wszelkich ograniczeń lub ograniczeń dotyczących wyłączenia gwarancji dorozumianych. .

Ograniczenie odpowiedzialności milionów producentów, ich dostawców i ich licencjodawców

W żadnym wypadku żadna ze stron, jej spółki zależne i stowarzyszone, ich odpowiedni dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej, pracownicy lub agenci oraz inni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody, w tym między innymi utracone zyski i przerwy w działalności, zarówno kontraktowe, jak i deliktowe, w tym zaniedbania, wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania z Witryny, Produktów, Usług i/lub jej Treści lub jakiejkolwiek witryny z hiperłączem, nawet jeśli taka strona została wyraźnie poinformowana o możliwości takich szkód. Z wyjątkiem szkód związanych z prawnie udowodnionym lub uznanym naruszeniem własności intelektualnej spowodowanym przez Produkty i/lub Usługi dostarczone przez stronę bez jakichkolwiek treści stron trzecich, w żadnym wypadku odpowiedzialność strony nie przekroczy sumy sum otrzymanych od Ciebie przez Million Makers podczas okres dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio przed datą pierwszego wystąpienia szkody.

Twoje Oświadczenia i Gwarancje

Oświadczasz i gwarantujesz, że korzystanie z Witryny, Produktów i/lub Usług będzie zgodne z jakąkolwiek umową między Tobą a Million Makers, Million Makers Polityka prywatności, niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym między innymi wszelkimi lokalnymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w Twoim kraju, stanie, mieście lub innym obszarze rządowym, dotyczącymi postępowania w Internecie i dopuszczalnych treści, a także wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania informacji technicznych dane wyeksportowane z kraju, w którym mieszkasz, oraz wszelkie inne obowiązujące zasady lub warunki.

Odszkodowanie

Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie, Strony zgadzają się bronić, zabezpieczać i chronić się nawzajem, w tym spółki zależne i stowarzyszone, ich odpowiednich dyrektorów, członków zarządu, pracowników lub agentów oraz innych przedstawicieli, przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowań, zobowiązań i kosztów (w tym między innymi uzasadnionych honorariów adwokackich i kosztów sądowych), wynikających z, odnoszących się do lub w związku z:

 • istotne naruszenie niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek umowy między Stronami, lub
 • wszelkie zarzuty, że jakiekolwiek informacje lub materiały (w tym Treści) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystając z Produktów i/lub Usług, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane, w tym informacje umożliwiające identyfikację, gromadzone lub przetwarzane za pośrednictwem naszych Produktów i/lub Usług. Będziesz bronić, zabezpieczać i chronić Million Makers przed wszelkimi szkodami w związku z (domniemanymi) naruszeniami jakichkolwiek przepisów dotyczących prywatności poprzez korzystanie z Produktów i/lub Usług na Twoim koncie.

Różne

Każda ze stron wykupi odpowiednie ubezpieczenie w celu pokrycia ryzyka wynikającego z niniejszej Umowy, w tym między innymi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt. W odniesieniu do bezpieczeństwa, poufności i integralności danych każda ze stron jest odpowiedzialna za utrzymanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych przetwarzanych we własnych systemach oraz w systemach stron trzecich, z których korzysta zainteresowana strona.

Million Makers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wobec Ciebie spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza jego uzasadnioną kontrolą.

Million Makers niezwłocznie powiadomi Cię na piśmie o przyczynach opóźnienia lub przestoju (i prawdopodobnym czasie trwania) i podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu przezwyciężenia opóźnienia lub przestoju.

Językiem arbitrażu będzie język angielski. Każde orzeczenie, werdykt lub ugoda wydana w ramach takiego arbitrażu może zostać wniesiona przez każdą ze stron w celu wykonania przez dowolny sąd właściwy.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana jako odzwierciedlająca pierwotną intencję Stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek ich naruszenia w żadnym przypadku nie spowoduje uchylenia takiego warunku lub jakiegokolwiek późniejszego naruszenia. Użytkownik może scedować swoje prawa wynikające z niniejszych Warunków wyłącznie na dowolną stronę, która wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i wyraża zgodę na ich przestrzeganie w formie pisemnej. Million Makers może dokonać cesji swoich praw wynikających z niniejszych Warunków według własnego uznania. Niniejsze Warunki będą wiążące i będą działać na korzyść stron, ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy. Zgadzasz się, że w wyniku Warunków lub korzystania z Witryny, Produktów i/lub Usług między Tobą a nami nie istnieje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, zatrudnienie lub pośrednictwo.

Specjalna uwaga na temat dzieci

Witryna nie jest przeznaczona ani przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 16 roku życia, a nasze Produkty i Usługi nie mogą być kupowane przez dzieci poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy celowo danych osobowych od odwiedzających, którzy nie ukończyli 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie możesz przesyłać nam żadnych danych osobowych. Jeśli masz mniej niż 16 lat, powinieneś korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

 

Uwaga* Zasadniczo nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych naszych klientów stronom trzecim, dopóki i dopóki wybrana usługa nie zostanie przetworzona za pośrednictwem naszych partnerów, współpracowników, dostawców usług. Twoje dane są ściśle poufne zgodnie z naszą Polityką prywatności.