🔍
en English
X

Regulamin Zwrotów

Poniżej znajdziesz najnowszą Politykę Zwrotów Million Makers („Polityka Zwrotów”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką zwrotów i warunkami dotyczącymi zamówionych usług i produktów i/lub subskrypcji produktów Million Makers („Produkty”), usług Million Makers („Usługi”) oraz witryny internetowej Million Makers https://www.MillionMakers.com/ („Witryna”) lub jakiejkolwiek subdomeny lub w trybie offline w swoich biurach lub lokalach.

ZWROTY I REZYGNACJA Z PRODUKTÓW I USŁUG

 • Żadne zwroty nie są ani nie mogą być przyznane ani zrealizowane po zrealizowaniu zamówienia Klienta przez Million Makers i/lub MM Solutions INC i/lub Million Makers LLC i/lub MM LLC i/lub Million Makers Solutions INC i/lub MM LTD. i/lub Million Makers LTD. częściowo lub w całości. Żadne zwroty nie będą dokonywane w przypadku, gdy Million Makers jest zmuszony do odmowy i/lub zaprzestania świadczenia Usług z powodu naruszenia przez Klienta gwarancji, zobowiązań i zobowiązań określonych w Warunkach.
 • Żadne opłaty za konsultacje ani opłaty prawne nie mogą zostać zwrócone za jakikolwiek produkt lub usługę lub konsultacje po zainicjowaniu konsultacji prawnych i/lub biznesowych.
 • Jeśli Klient zakupi którąkolwiek z usług online lub offline za pośrednictwem dowolnej witryny Million Makers, konta w mediach społecznościowych i zdecyduje się anulować zamówienie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Million Makers, Million Makers zwróci wszystkie pieniądze wpłacone przez Klienta , z wyjątkiem opłaty administracyjnej w wysokości 250 USD, która obejmuje opłaty handlowe, opłaty za przetwarzanie zamówień i inne koszty dodatkowe. O zwrot pieniędzy można ubiegać się w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia wpłaty. Nie przysługuje zwrot pieniędzy za roszczenia przekraczające 2 dni kalendarzowe, w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane bezpośrednio przez klienta poprzez złożenie zamówienia na Usługi VoIP lub Usługi Wirtualnego Biura itp., w takim przypadku zwrot nie jest w ogóle możliwy po zainicjowaniu zamówienia przez klienta .
 • W przypadku zaprzestania świadczenia przez Million Makerów Usług lub poinformowania Milion Makerów, że nie potrzebują już Podmiotu, Klient musi zapłacić Milionom Makers wszelkie już poniesione opłaty, które pozostają zaległe oraz opłaty lub koszty, które mogą zostać poniesione przez Milion Makers w związku do wykreślenia, rozwiązania, likwidacji lub przeniesienia podmiotu, w tym przeniesienia, rozwiązania lub opłaty za wyjście Million Makers.
 • W przypadku przeniesienia administrowania Podmiotem na innego usługodawcę Million Makers naliczy opłatę, a Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za przeniesienie, rozwiązanie, wyjście lub zwolnienie spółki zgodnie z tabelą opłat ważne w dniu przelewu, wraz ze wszystkimi zaległymi opłatami poniesionymi i należnymi od Klienta do Million Makers i/lub MM Solutions INC i/lub Million Makers LLC i/lub MM LLC i/lub Million Makers Solutions INC i/lub MM Sp. i/lub Million Makers LTD. do dnia takiego przeniesienia.
 • W przypadku wypowiedzenia usług na rzecz klienta przez Million Makers, polityka wypowiedzenia, o której mowa poniżej i dalej Regulamin Strona ma zastosowanie.
Uwaga* Zasadniczo nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych naszych klientów stronom trzecim, dopóki i dopóki wybrana usługa nie zostanie przetworzona za pośrednictwem naszych partnerów, współpracowników, dostawców usług. Twoje dane są ściśle poufne zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Zakończenie

Możesz wypowiedzieć umowę i zamknąć konto w Million Makers w dowolnym momencie, począwszy od ostatniego dnia okresu subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@MillionMakers.com. Million Makers może zakończyć swoją relację z Tobą lub może zakończyć lub zawiesić dostęp do Witryny, Produktów i/lub Usług w dowolnym momencie, w tym korzystanie z dowolnego oprogramowania,

 • jeśli naruszysz niniejsze Warunki i/lub jakąkolwiek inną umowę z Million Makers;
 • jeśli Million Makers ma uzasadnione podejrzenia, że ​​korzystasz z Witryny, Produktów i/lub Usług w celu naruszenia prawa lub praw osób trzecich;
 • jeśli Million Makers ma uzasadnione podejrzenia, że ​​próbujesz nieuczciwie wykorzystać lub nadużyć polityki Million Makers;
 • jeśli Million Makers ma uzasadnione podejrzenia, że ​​korzystasz z Witryny, Produktów i/lub Usług w sposób nieuczciwy lub że Produkty lub Usługi dostarczane Tobie są wykorzystywane przez stronę trzecią w nieuczciwy sposób;
 • jeśli nie zapłacisz jakichkolwiek kwot należnych Million Makers;
 • naruszasz jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje. Po zamknięciu konta Million Makers z powyższych powodów nie nastąpi zwrot opłat i nie będziesz mieć dostępu do Witryny, Produktów i/lub Usług, w tym wszystkich ich danych.

Million Makers może wypowiedzieć każdą umowę i dostęp do Twojego konta, jeśli Usługi lub jakakolwiek ich część nie są już legalnie dostępne w Twojej jurysdykcji lub nie są już opłacalne, według wyłącznego uznania Million Makers..

Jeśli uważasz, że Million Makers nie działa lub Usługi są wadliwe, musisz powiadomić Million Makers na piśmie i dać Million Makers trzydzieści (30) dni na usunięcie defektu. Jeśli Million Makers usunie defekt w tym okresie, Million Makers nie poniesie zwłoki i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty w związku z takim zwłoką. Jeśli Million Makers nie usunie wady w tym okresie, możesz wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Million Makers.

Opłaty i płatności

Kupując Produkty i/lub Usługi, zgadzasz się zapłacić Million Makers i/lub MM Solutions INC i/lub Million Makers LLC i/lub MM LLC i/lub Million Makers Solutions INC i/lub MM LTD. i/lub Million Makers LTD. początkowy koszt/opłaty oraz roczne opłaty abonamentowe wskazane dla takiego Produktu lub Usługi. Płatności będą należne od pierwszego dnia rejestracji Produktu i/lub Usług i będą obejmować okres miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny, jak wskazano podczas rejestracji, oraz opłaty za odnowienie w dniu .

Konfiguracje i ceny Witryny, Produktów i/lub Usług mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, a Million Makers ma prawo w dowolnym momencie modyfikować konfiguracje, opłaty, ceny i oferty, pod warunkiem, że żadne zmiany cen nie będą miały zastosowania do w okresie subskrypcji i wejdzie w życie dopiero po uzgodnieniu przez Million Makers przedłużenia, aktualizacji lub odnowienia okresu subskrypcji. Zgadzasz się na takie zmiany, jeśli nie sprzeciwisz się na piśmie Million Makers w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Million Makers lub faktury zawierającej lub zapowiadającej zmiany opłat i/lub cen. Wszystkie ceny nie zawierają podatków, ceł, opłat lub innych podobnych opłat nałożonych na Million Makers lub na Ciebie przez jakikolwiek organ podatkowy (inne niż podatki nałożone na dochód Million Makers) w związku z Twoim zamówieniem, a Ty będziesz je płacić. dostarczyłeś Million Makers odpowiednie świadectwo odsprzedaży lub zwolnienia dla miejsca dostawy, czyli miejsca, w którym Produkty i/lub Usługi są używane lub świadczone. W przypadku zmian w prawie takich, że pobierany jest podatek, który jest lub stanie się niemożliwy do odzyskania, co w konsekwencji spowoduje wzrost kosztów dostawy Produktów i/lub Usług dla Milionów Producentów, przy czym i w takim zakresie Milion Producentów ma prawo do podwyższenia swoich cen odpowiednio i z mocą wsteczną.